Mål for nærmiljøprogrammet

Hovedmål

Nærmiljøkvaliteter skal styrkes og innsatsen skal bidra til inkluderende lokalsamfunn der flere er aktivt deltakende.

Delmål

 1. Sosialt liv og frivillighet

  Kommunen legger til rette for et variert kultur- og organisasjons-liv og nye former for frivillighet og deltakelse

 2. Medborgerskap

  Innbyggerne bidrar i økende grad til å utvikle eget lokalsamfunn

 3. Bomiljø

  Bomiljøene er i økende grad velfungerende og oppleves som trygge av beboerne

 4. Fysiske nærmiljø-kvaliteter

  Bygninger og uteområder brukes og er godt vedlikeholdte, og innbyggerne har god tilgjengelig-het til viktige funksjoner i og utenfor området

 5. Byutvikling

  Bolig- og byutvikling bygger på innsikt i lokale behov og bidrar til å øke områdenes attraktivitet

 6. Ny kommunal praksis

  Kommunen er bedre til å samarbeide innad og utad for å skape gode bo- og oppvekst-miljøer