Kapittel 4: Bolig og bomiljø

Bolig er grunnleggende for at folk skal ha overskudd til å delta og for å ha et stabilt liv. Bydelen har som en prioritert målsetning at alle skal bo trygt i egnet hjem.

Nærmiljøprogrammet skal bidra til at bomiljøene i økende grad er velfungerende og oppleves som trygge av beboerne.

Dette kapittelet er en analyse av boforhold og bomiljø i innsatsområdene, samt beboernes mulighet til å påvirke disse. Kapittelet er en sammenstilling av bolig- og nærmiljøstudier fra Leieboerforeningen (2019) og Byantropologene (2018), samt bydelens egne undersøkelser (Bydel Bjerke, 2018-2019). Sosiolog Håkon Lorentzen har bidratt med analyse og tekstproduksjon.

Med bomiljø forstår vi det sosiale og fysiske miljøet i umiddelbar tilknytning til boligen. Vi ser på hvilke rammefaktorer som har innvirkning på bomiljøet, og går nærmere inn på innbyggernes egne betraktninger om det å være en beboer i områdene. Deretter diskuterer vi hvilken mulighet ulike grupper av beboere har for å påvirke sitt eget bomiljø gjennom eksisterende beslutningsstrukturer i borettslag og sameier. Til slutt gir vi en oppsummerende oversikt over hva som fremmer og hemmer et velfungerende bomiljø, og hvordan bydelen vil ta denne innsikten med i det videre arbeidet i innsatsområdene.

4.1 Rammefaktorer av betydning for bomiljøet

Type, størrelse og sammensetning av boliger er rammefaktorer som i stor grad påvirker sammensetning av beboere, boforhold og bomiljøkvalitetene i boligområdene. Disse rammene ligger relativt fast, og lar seg ikke enkelt forandre gjennom nærmiljøinnsats. Det er likevel viktig å forstå hvordan slike variabler påvirker områdene for eventuelt å gjøre korrektive tiltak, og for å adressere strukturelle innsatser på lengre sikt.

4.1.1 Styreform: borettslag eller sameie

Boligene i innsatsområdene er organisert i henholdsvis borettslag og sameier. Disse to ulike driftsformene har stor betydning for bomiljøene. Mens borettslag har begrensninger i muligheten til å leie ut, åpner sameier for at samme person kan eie to leiligheter og at eieren kan leie ut leilighetene. I følge styrelederne i sameiene på Linderud er det sameieformen som har gjort at boligområdene i dag sliter med negative konsekvenser av høy utleieandel og stor gjennomstrømning av beboere.

Innsatsområdene i Bydel Bjerke utpeker seg i Oslo-sammenheng med omfanget og konsentrasjon av sameier.

For både borettslag og sameier er generalforsamlingen, som består av alle eiere av leilighetene eller andelseierne, høyeste beslutningsorgan. Det holdes årlige møter, og et styre valgt av generalforsamlingen, har ansvar for både økonomistyring, vedlikehold, ordensregler og kommunikasjon med beboere gjennom året.

4.1.2 Eie/leie

Et viktig skille går mellom de som leier og de som eier boligen de bor i.

Det har vært en betydelig økning i andelen av husholdninger som leier på Sletteløkka og Linderud. I følge styrene i sameiene er dette en tendens som ser ut til å fortsette.

En spørrerunde fra Bydel Bjerke til styrelederne i de aktuelle boligsameiene på Linderud og Sletteløkka i 2019 tyder på at de faktiske utleieandelene er noe høyere enn det som framkommer gjennom Oslo kommunes statistikk. Undersøkelsen omfattet 853 boenheter på Sletteløkka og Linderud, fordelt på 5 boligsameier. Samtlige styreledere sa at prosentandelen utleieleiligheter hadde økt de siste årene. Én påpekte at veksten gjorde et hopp i 2008. For alle disse ligger utleieandelen nå mellom 40 og 50 %, med et snitt på 44,5 %.

Det var ifølge styrelederne overgangen fra borettslag til sameier på 80-tallet som er bakgrunnen for at mange av boligene på Linderud har blitt utleieobjekter.

Inntrykket blant styrelederne som er intervjuet er at boligene ikke blir kjøpt primært for at eieren skal kunne bo der, men for utleieformål. Utleiepriser på 14.000 til 20. 000 kr. per måned gjør det langt på vei mulig å betjene lån gjennom leieinntekter. Dersom boligen omgjøres til hybler kan den huse flere leietakere, noe som øker inntektene for eieren. Et styremedlem forteller om leiligheter som er «hyblifiserte» og at styret ved en befaring kom over en leilighet hvor det bodde 14 bygningsarbeidere. Høy utleieandel og hyppig utskiftning bidrar at til at det påløper sameiene ekstra kostnader knyttet til blant annet brev, informasjon og bortkjøring av søppel.

Vi har ikke tall på botid for leietakere, men styrelederne er av den oppfatning at mange leietakere bor relativt kort tid i området; anslagsvis mellom 1-3 år, mens noen bor over frem år (Leieboerforeningen, 2019).

Fordelt på landbakgrunn, ser vi at det i stor grad er beboere av utenlandsk opprinnelse som leier bolig. Når skillet mellom de som eier og de som leier bolig i så stor grad følger demografiske skiller, er det grunn til å se nærmere på sosial integrasjon, interessekonflikter og maktforhold i bomiljøene

4.2 Hvordan opplever beboerne egen bosituasjon og bomiljø?

Beboerne på Sletteløkka, Linderud og Veitvet har i de ulike undersøkelsene delt betraktninger om deres bosituasjon, naboskap og deltakelse i bomiljøet.

4.2.1 Boligen

Boligstørrelse og trangboddhet

Som beskrevet tidligere, er det relativt få leiligheter som er større en 3-roms i innsatsområdene, samtidig som det bor mange barnefamilier her. Høy andel trangboddhet er en av de statistiske indikatorene som ligger til grunn for valg av innsatsområder i Groruddalssatsingen. Å bo trangt har flere uheldige implikasjoner for både barn og foreldre; det begrenser muligheten for privatliv, sosialt liv og nødvendig ro og plass til for eksempel skolearbeid. Behov for større leilighet er den hyppigst oppgitte årsaken til at folk har flyttet eller ønsker å flytte fra området. Mange av beboerne forteller om bekymringer på egne og andres vegne knyttet til konsekvensene av å bo trangt:

En mor som bor med tre ungdommer i en leilighet med to soverom uttrykker fortvilelse for at sønnen og datteren som begge er i tenårene må dele rom fordi hun ikke har mulighet til å skaffe større bolig.

En pensjonist i et av sameiene sier at hun ofte har barna i noen store familier i oppgangen på besøk.

Barna sier til henne at de setter pris på å få litt plass rundt seg og hjemme hos henne får de mulighet til å gjøre aktiviteter de ikke kan hjemme fordi de alltid må ta hensyn til noen. Noen ganger gjør de lekser hjemme hos henne.

Standard og kvalitet på utleiebolig

Det er flere kommunale leiligheter i innsatsområdene, men hoveddelen av leietakerne bor i private utleieleiligheter.

Leieboerforeningens rapport viser hvordan leietakere på det private utleiemarkedet i stor grad er prisgitt utleier, og at usikkerheten og ustabiliteten som korte leieforhold medfører, innebærer en stor påkjenning for enkeltmennesker og familier, og det gjør det vanskelig å knytte kontakt med naboer og føle tilhørighet i nærmiljøet. I leieboerforeningens undersøkelse kommer det fram at flere av beboerne har kortere leiekontrakter enn tre år, noe som bare er lovlig dersom husleielovens unntaksbestemmelser er oppfylt, jfr. § 9-3..

Utleieleilighetene er av varierende standard og leietakere har ofte selv ansvar for eventuell oppgradering og vedlikehold. En informant forteller om at det kommer inn vann på veggen om vinteren og at toalettet er gammelt. Mange leiligheter har relativt lav standard til tross for høy utleiepris. Dette er også påpekt av ansatte i bydelen som følger opp brukere i sine hjem.

En styreleder forteller at det i de senere årene har vært en økning av såkalt hyblifisering, at det bygges ekstra rom i leilighetene så de kan leies ut til for eksempel arbeidere som pendler lange avstander eller til studenter. Da er det mulig å ta en mye høyere husleie, opp mot 20.000 kr for en standard 3-roms leilighet, mente en informant.

Leieboerforeningens rapport viser samtidig til at mange leietakere har mangelfull kompetanse og forståelse knyttet til nødvendig vedlikehold, for eksempel vedrørende viktigheten av å lufte ut for å unngå sopp og fukt, og at de tetter igjen lufteluker for å spare strøm. Dette forringer kvaliteten på leilighetene, og det er behov for opplæring i hverdagslig vedlikehold av boligene.

Ett av sameiene har en vaktmester som bidrar med praktiske råd og veiledning til leietakerne. En leietaker forteller at utleieren hadde vært såpass uheldig med flere tidligere leietakere som ikke tok vare på leiligheten, og at hun foretrakk å holde lav husleie for å beholde nåværende leietaker som hun var fornøyd med, framfor å få inn nye leietakere (Leieboerforeningen, 2019).

Utleierperspektiv

Noen utleiere som er intervjuet sier de investerer i leiligheter framfor aksjer, fond eller liknende fordi det er lav risiko og garantert avkastning.

En av utleierne bor selv i sameiet der han leier ut en leilighet, en annen eier flere leiligheter gjennom et lite selskap. Vi får inntrykk at mange utleiere på Sletteløkka og Linderud selv har bodd i leiligheten, og har latt være å selge leiligheten for å leie den ut når de flytter videre. Andre forteller at det finnes flere mer eller mindre seriøse utleienettverk. En utleier sier at Sletteløkka er attraktiv for spekulanter fordi det er rimeligere å kjøpe her enn for eksempel Linderud og Veitvet. Utleiere selv, beboere og styrer hevder at det er flere useriøse utleiere som driver uryddig utleiepraksis, og at det i ett sameie er tilløp til posisjonering i sameiets styre for å endre vedtekter til utleiernes fordel. Denne problemstillingen kan det være aktuelt å se nærmere på i et videre samarbeid mellom sameiene, bydelen og Leieboerforeningen. En utleier sier at det tidligere var utfordrende for privatpersoner å forstå regelverket skikkelig, men at det i det siste har kommet gode og rimelige web-tjenester med alt man trenger for å bli en seriøs utleier.

To utleiere på Sletteløkka forteller at de foretrekker å leie ut til familier fordi de er stabile og ønsker å bo lenge, og fordi området er familievennlig ved sin nærhet til marka og mulighet for å ha bil. Både disse utleierne og mange styremedlemmer understreker verdien av langvarige leieforhold; gitt ved at leietakerne tar godt vare på leiligheten, følger husordensreglene i større grad og har større interesse for bomiljøet.

«Mange utleiere skal ha høy pris, da får du ofte korte leieforhold fordi folk vil videre. Det er jo også endel leiere som ikke har den samme intensjonen om å bo der lenge, så da får du ikke den stabiliteten du ønsker heller. For vår del er bedre å ta en leietaker som vil bo der lenge og som kan bidra til et godt bomiljø, da må du ned i pris. Vi plukket ut leietakerne våre med omhu etter en visning med mange interesserte.»

Utleier Sletteløkka

4.2.2 Bomiljøet

I beboernes betraktninger om det sosiale og fysiske bomiljøet blir det tydelig at samtidig som mange trives godt, er det tendenser til sterke interessemotsetninger og skillelinjer mellom grupper av beboere.

Sosialt bomiljø og naboskap

Et godt sosialt bomiljø og naboskap forutsetter gjerne at beboerne kjenner hverandre og har tillit til hverandre. En indikator på dette kan være hvor ofte man snakker sammen eller hvorvidt man ber naboer om hjelp. På disse spørsmålene oppgir beboerne i våre innsatsområder at de er noe sjeldnere i kontakt med naboer, sammenliknet med befolkningen i andre områder i bydelen eller i Norge, er i kontakt med egne naboer.

Til sammenlikning er det som landsgjennomsnitt bare 10 % (SSB 2009) som aldri lånte ting av naboene.

I bomiljøundersøkelsen utdyper noen av beboerne dette temaet: En enslig mor med fem barn:

….. hadde naboene mine vært pakistanske, indere eller arabere, da kunne vi ha lånt ting fra hverandre.. Det bodde en norsk familie her, og de hadde jeg god kontakt med, men de flyttet. (…..) (de) pleide å informere meg om det meste, men nå vet jeg ikke hvem jeg kan snakke med. Jeg kjenner bare vaktmesteren og snakker med ham dersom jeg lurer på noe.

En annen beboer sier:

Jeg som en utlending synes at alle de mødrene som er her, nå snakker jeg om utlendinger, sitter alt for mye hjemme og ikke gjør noen ting. Vi må gjøre ting for å få kvinner ut, ut av huset og ut i aktivitet. De stoler ikke på hverandre, de stoler ikke på noen. Vi må finne aktiviteter. Hvis jeg hadde ett av de bomberommene på borettslagene, kunne jeg lage strikkekurs, språkkurs.

Andre igjen avviste at kultur skulle være forklaringen på dårlig nabokontakt. En beboer så utleie/framleie som forklaring på dårlig nabokontakt:

En av grunnene til at jeg ønsker meg inn i styret er at jeg ønsker å fjerne muligheten til fremleie. Jeg ønsker at de som eier her skal bo her og de som bor her skal eie her. Og at det er løsningen for veldig mye, da. Jeg tror ikke egentlig at det at vi er fra forskjellige kulturer og sånn burde være noe ordentlig problem hvis samtlige av oss møtes på lik linje. Problemet er de som leier en leilighet og som ikke føler seg hjemme i lokalsamfunnet, de som låser døra og ikke åpner når noen ringer på. Hvis det blir for mange av dem, så blir det vanskelig å ha noe lokalmiljø.

Intervjuene som er gjengitt her tyder på at beboerne selv ikke hadde noen entydig forklaring på svak nabokontakt; både andel utleie, mangel på egnede møteplasser og ulikhet i kultur trekkes fram.

Forståelse for normer og regler

Et godt naboskap er kjennetegnet av en felles forståelse for normer, regler og bruk av fellesområder, samt boligfellesskapets evne til å handtere motsetninger. Vi fant betydelige motsetninger knyttet til bruk av fellesområder, håndtering av skrot og søppel, samt frustrasjon knyttet til støy, lukt og liknende. Flere steder utgjør forsøpling og beboere som ikke følger ordensreglene et betydelig problem. Graden av interesse for egen boenhet, naboer og områder rundt boligen kan påvirkes av hvor lenge ulike beboere ser for seg at de vil bli boende. Flere styremedlemmer så leie og framleie som den viktigste enkeltårsaken til forsøpling og manglende engasjement:

De utfordringene vi har med høy uteleieandel er at leietakere ikke bryr seg på samme måte som faste beboere. Husordensregler blir ikke fulgt eller lest. Folk setter fra seg søppel i kjellere, kaster annet avfall enn husholdningssøppel i søppelkontainerne våre, parkerer som det passer dem, mye støy i leilighetene etc. Rett og slett ikke bidrar på samme måte som faste beboere for at dette skal være et godt sameie å bo i.

(Styremedlem)

En tidligere beboer forteller hvorfor de flyttet fra området:

Nei altså, i utgangspunktet hadde jeg trodd at jeg skulle bli boende her.
Jeg trivdes veldig godt i området opprinnelig. Det er sentralt med offentlig transport både til byen, til Gardermoen og over alt. Og senteret i nærheten og alt mulig. Men sånn som det utviklet seg, fant vi ut at det var ikke noe blivende sted. Og da var det om å gjøre noe mens man orket å flytte.. Det er slitsomt. (…) Det begynte med at han under oss flyttet ut, han flyttet jo av samme årsak. Og så ble det utleieleiligheter under oss. Og de var så bråkete hele døgnet at det ble ikke mulig å bo der, rett og slett. De skrek hele tida, de snakket ikke. Og de trampet over gulvet og hylte og skrek. De ble ikke snakket til av foreldrene. Det var jo sånn at vi måtte sette opp lyden på tven fordi vi hørte ikke tven gjennom alt, så det, det går ikke.

Informantene gir for øvrig en rekke ulike eksempler på friksjon mellom beboere knyttet til vaner og livsstil; en basketballkurv ble fjernet fordi spillet skapte bråk; en mor ble nektet å grille fordi et styremedlem hevdet at det kom røyk inn i leiligheten hans; beboere som lager mat klokka 23 om kvelden så matosen kommer inn i naboens soverom; barn som leker ute om kvelden.

En styreleder mener mangel på etterlevelse av husordensreglene hovedsakelig handler om kommunikasjon mellom utleier, styret og leietaker. Der det er korte leieforhold er det vanligere at leietaker ikke følger reglene, trolig på grunn av manglende kunnskap om hvilke normer og regler som gjelder. I ett styre pålegger de utleier å sende inn kontaktinfo til de som til en hver tid er leietakere slik at styret selv kan informere om husordensreglene. De informerer også om fasilitetene som leietakere kan benytte seg av i sameiet, og inviterer leietaker til å delta på sosiale arrangementer og dugnad osv. Dette mener han bidrar til leieboere deltar og følger regler i større grad. Det er vel anvendt tid, sier han.

Styrelederen etterlyser imidlertid bedre samarbeid med kommunen der det er kommunale leieforhold fordi det ofte er større utskifting i disse leilighetene og beboerne har gjerne større utfordringer hva gjelder vilje og evne til å følge husordensreglene. Det byr på utfordringer og de skulle gjerne sett at kommunen fulgte opp en del beboere i større grad.

Utemiljø

Kombinasjonen mange barnefamilier og små leiligheter øker behovet for gode oppholdsområder utenfor leiligheten tilpasset ulike aldre. Det er relativt store områder rundt boligblokkene på Linderud, mens på Sletteløkka er det begrenset med areal rundt blokkene. Det er et ønske blant mange beboere om å utnytte uteområdene bedre til sosiale møter.

Rundt boligblokkene på Linderud er det betydelige grøntområder, anslått til 40-45 mål, men de brukes pr. idag i liten grad til lek, møteplass og rekreasjon ettersom områdene primært består av plen uten tilrettelegging for aktivitet. Intervju med beboere avdekker store interessekonflikter mellom generasjoner knyttet til bruk av uteområdene. Eldre beboere verdsetter de grønne, åpne plenene slik de er, mens svært mange barnefamilier ønsker flere muligheter for lek og sosial kontakt:

«Dette er en grønn oase. Det er satt opp en del beplantning av trær rundt omkring på blokkene. Folk som kommer hit for første gang om sommeren sier ‘Det er som å gå ned Champs-Élysées’. Da står lindetrærne nedover hele veien på begge sider».

(Eldre beboer)

«Vi har fine gressplener som ikke brukes. Vi trenger et sted å møtes som husstander og som familier, hvor vi kan uformelt sette oss ned sammen og hilse, og kanskje innta et måltid sammen eller bare sitte ved siden av noen som gjør det. Tendensen er at vi bygger ned utearealene. Jeg tror ikke det er hensiktsmessig å ta bort lekestativer. Jeg ville ha foreslått en stor arena for grilling og flere utebord så mer enn én familie kan være sammen på uteplassen samtidig»

(Yngre beboer)

«Nå er det ikke noe liv. Før var det foreldre ute som drakk kaffe sammen med barna og gjorde noe. Det er ingen folk ute nå (…) fordi ingen bryr seg. Det har kommet nye mennesker, og de andre har sluttet å bry seg. De gidder ikke, de har ikke barn selv. Det er ingen dugnad lenger.»

(Småbarnsmor)

«Det mangler lekeplasser. Nå snakker jeg om Linderud, ikke Veitvetparken. Jeg kommer ikke til å sende barna mine såpass langt unna. Vi mangler et sted hvor både barn og ungdommer kan leke. De barna må ha et sted å være. Hvorfor har vi så mye kriminalitet her? Fordi vi har jo ingen aktiviteter!»

(Mor)

Borettslaget på øvre Linderud har etablert en lekeplass, men flere barn og foreldre fra sameiene forteller at beboere i høyblokkene jager vekk barn som ikke er fra borettslaget. Flere beboere i høyblokkene bekrefter at denne lekeplassen er ment for borettslagets egne barn, og de oppfordrer sameiene til å etablere egne lekeplasser. En mor fortalte også at barna i ulike tilfeller hadde blitt jaget bort av vaktmesteren i en annen boligblokk da de spilte fotball eller basketball på gressplen og områder i nabolaget. Andre fortalte om beboere som kjeftet fra balkongene på barn som leker på gresset.

Samtidig som flere av de eldre beboerne minnes det sosiale livet i området da de selv var småbarnsforeldre, viser intervjuene en motvilje blant noen eldre beboere mot å tilrettelegge for utelek for barna som vokser opp i dag.

«Vi hadde sandkasser nesten utenfor hver blokk. Og vi fedre satt med kaffekoppen utenfor. Det var en annen tid... (…)», forteller en eldre beboer fra da han flyttet inn med barn på 60-tallet, før han fortsetter: «Etter hvert var ikke sandkassene i bruk lenger, så de ble fjernet. Lekeplassen utenfor måtte vi også fjerne fordi det ble samlingssted for større unger og det ble bråk til langt ut på kveldene. Den kommer aldri opp igjen! Det har vært spørsmål, men det kommer aldri opp igjen. Vi ser jo at det har ingen misjon. De bruker ikke det, vet du, foreldrene. Det er andre tider og andre folk som vokser opp nå».

En mor forteller dette med henvisning til styret:

«For et par år siden så hugget de ned det eneste grantreet vi hadde her utenfor fordi ungene klatret i det. Så i stedet kjøper de et juletre hvert år som de setter opp på den plassen hvor det grantreet stod. Ikke sant?! Og det var fordi de irriterte seg over at det var unger som klatret i treet. Så svaret var liksom: fjern treet!».

(Beboer)

Trafikk og parkering

Trafikk- og parkeringsforhold løftes fram som et hinder for sosialt samspill. En beboer på Sletteløkka er referert i rapporten «Folk og steder»: «Parkeringsproblematikken som gjør det lite attraktivt og familien hans å bli boende. Den opplevde tryggheten er lav, fordi utearealer er så godt som ikke-eksisterende og uterommene oppleves som dominert av biltrafikk og parkering. Dette skaper «kalde» uterom, der ingen ferdes utenom til og fra bil og andre knutepunkt, og der man ikke kan slippe barn for å leke og sosialisere med andre. Han holder sønnen sin inne etter barnehagetid. Altså sosialiserer hverken han eller sønnen med andre etter barnehagetid, på grunn av at det ikke finnes arealer utenfor.» (Byantropologene, 2018).

Også på Linderud løftes parkering og trafikk fram som utfordringer. Mens flere beboere er oppgitte over mangel på parkeringsmuligheter, særlig for gjester, var andre opptatt av at mange parkerte biler og mye trafikk inntil boligblokkene begrenser mulighet for lek og rekreasjon utendørs:

«Jeg synes ikke trafikksituasjonen er god for småbarna. Jeg kan ikke slippe ungene ut døra selv om det er en plen. Bilene kjører rett ned, og rett opp… Det er farlig med én gang de går ut døra. Det skulle jeg ønske det ikke var. (…) Særlig bør det gjøres noe med fortauspassasjene».

(Småbarnsfar)

Fysiske og sosiale møtesteder

Når generasjonsrelaterte interessemotsetninger og skillet mellom leietakere og eiere forsterkes av kulturelle forskjeller, ser vi altså tendenser til en mer strukturell tillitsbrist mellom grupper av beboere som det er grunn til å ta på alvor i det det videre bomiljøarbeidet. Det er derfor nyttig å se nærmere på hvordan tillit mellom grupper i bomiljøene kan bedres.

Sosiale tilstelninger som dugnader, julegrantenning og gatefester beskrives som svært positivt for å styrke kontakten mellom naboer og å bygge tillit. Sletteløkka arrangementer har tre faste aktiviteter hvert år, en gatefest, skogstur og julegrantenning som samler beboere på tvers av alder, kultur og blokktilhørighet.

Flere av beboerne uttrykker ønske om innendørs forsamlingslokaler i nær tilknytning til boligene til sosiale tilstelninger for familier og venner, og for å bli bedre kjent mellom naboer. Det finnes fellesrom i de fleste boligblokkene, men de brukes i varierende grad til fellesrom. Ikke alle rom er egnet på grunn av størrelse og takhøyde; noen er lagerplass for sykler og møbler, mens noen rom er pusset opp og brukes til styrerom og festlokale. På Sletteløkka har sameier, borettslag og beboerforeninger gått sammen med bydelen om å pusse opp underetasjen i Jokerbutikken til forsamlingslokale.

4.3 Makt og innflytelse i eget bomiljø

Gitt de uttalte interessekonfliktene mellom beboere, er det interessant å se nærmere på hvordan fellesskapets styringsorganer forvalter fellesskapets interesser og hvorvidt de klarer å håndtere interessekonflikter som nødvendigvis oppstår i et hvert bomiljø som er preget av mangfold.

Eierne av leilighetene utgjør generalforsamlingen som er øverste beslutningsorgan i sameiene, der blant annet styret blir valgt og beslutninger om investeringer tas. Her vedtas også vedtekter og ordensregler. Oppslutningen om årsmøtene er jevnt over lav i følge intervjuede styremedlemmer. Bare eiere av leilighetene har stemmerett på årsmøtet, og mange av eierne bor ikke i området fordi de leier ut leiligheten. Og ettersom opp mot 50 % av leilighetene i sameiene i våre innsatsområder er leid ut, er det mange av beboerne på Linderud og Sletteløkka som ikke har formell innflytelse på «styr og stell» i deres eget boligområde. 90 % av etnisk norske beboere eier sin egen bolig, noe som gir maktfordelingen en kulturell/etnisk dimensjon.

Styret som velges av årsmøtet skal ivareta sameiets og fellesskapets interesser, og styrets representativitet vil kunne ha betydning for hvilke interesser som blir ivaretatt. Gjennom bomiljøundersøkelsen (Leieboerforeningen, 2019) fikk vi kunnskap om styrevirksomheten og innsikt i hvordan forholdet mellom beboere og styrer i sameiene fungerer på Linderud. Følgende betraktning fra en beboer går igjen hos flere av de intervjuede på Linderud:

«Det er «hvite nordmenn over 60» som kommer på årsmøtene. Den valgkretsen går liksom på rundgang der. Styret er jo det samme som da vi flyttet inn».

4.3.1 Styrenes virke og sammensetning

Styrene har vanligvis tre til fem medlemmer som møtes en gang per måned. Styrevervene er honorerte. Undersøkelsen viser at sammensetningen av styrene ikke er representativ for beboersammensetningen i området. Styremedlemmene som er intervjuet er født og oppvokst i Norge, har bodd lenge i området, og de fleste er over pensjonsalder. Styremedlemmene er ikke pliktige til å bo i sameiet selv, så også utleiere kan ha styreverv. Leietakere er uten stemmerett på generalforsamlinger, men kan møte på generalforsamling med fullmakt fra sin utleier. I sameiene er det bare eiere av leiligheter som kan velges inn i styret. Leieboerne mangler dermed formelle innflytelseskanaler, og dersom personlig kontakt med styremedlemmer er svak eller fraværende, mangler de også uformelle innflytelseskanaler. Det bidrar til at leieboerne vil ha vanskeligere for å bli hørt og nå fram med sine ønsker. Flere leieboere opplever det problematisk at de ikke har innflytelse på hva som skjer i nabolaget når de har bodd der i mange år.

Styremedlemmer ga uttrykk for at det vanligvis ikke var stor interesse for å sitte i styrene, og at det var grunnen til at de samme ofte ble gjenvalgt år etter år.

Beboere i undersøkelsen gir uttrykk for at styrenes manglende representativitet har uheldige konsekvenser for bomiljøet:

Styret representerer ikke beboermassen. Og de har heller ikke de samme interessene som beboermassen. Så det siste de gjorde nå var jo å nedruste lekeplassene på utsiden her. De fjernet sandkassen og har ikke erstattet den med noe nytt.

(Småbarnsmor)

En annen mor fortalte at hun hadde fremmet forslag på årsmøtet om opprustning av lekeplassene, men at ingen i styret stemte for. Hun tror dette er fordi de fleste barnefamiliene på Linderud er leietakere, så de blir ikke invitert til årsmøtene og har heller ikke stemmerett.

4.3.2 Forholdet mellom styrene og beboere

Både styremedlemmer og beboere forteller om vanskeligheter i kommunikasjonen mellom styrene og beboerne. Styremedlemmene på sin side opplever ofte at deres beskjeder ikke nådde frem til eller ble tatt på alvor av beboerne, særlig leietakerne. Mange beboere uttrykker også misnøye med kommunikasjonen som de beskriver som enveiskommunikasjon i form av lapper i oppgangene med beskjeder til beboerne, personlige klager eller bøter. En beboer oppfordrer styrene til å ha mer fokus på det som fungerer bra i kommunikasjonen med beboerne for å forsterke det som er positivt. Flere etterlyser en jevnere dialog med styrene. Styremedlemmene ga uttrykk for at det ideelle ville vært å ha samtaler med alle nye leietakere for å sikre god informasjon, men at det er tidkrevende og uoverkommelig.

Flere av respondentene i Leieboerforeningens (2019) studie har tanker om hvordan samarbeidet kan bli bedre. En beboer foreslår å bruke sosiale medier for å spre informasjon og holde kontakten med beboerne, mens andre mener at det bør åpnes for at også leietakere kan møte på årsmøtet ettersom det er den eneste arenaen for dialog mellom beboere og styre.

Flere av sameiene har tidligere praktisert en ordning med blokkontakt for å sikre en bedre dialog mellom beboere og styrene. En blokkontakt er en person som samordner aktiviteter mellom beboere, som dugnader og fester, og formidler informasjon mellom styre og beboere. I dag er det bare ett av sameiene som praktiserer ordningen. En person i ett sameie forklarer det med at det er mye å administrere for styret dersom det er veldig mange oppganger.

En av respondentene i undersøkelsen uttrykte stor tilfredshet med ordningen med blokkontakt, og refererte til da hun selv hadde vervet: Da arrangerte hun grillfest, malte vaskerommet og pusset opp kjelleren så de fikk på plass et møterom. Dette fikk hun til med hjelp av andre beboere gjennom dugnad, der flere beboer pusset opp kjelleren sammen. En kvinne hadde vært blokkontakt i 20 år på rad, så det er ikke nødvendigvis hyppige utskiftninger, til tross for årlige valg.

4.3.3 Organisering av beboere

En organisering av beboere uavhengig av eie-/leieform kan fremme deltakelse blant beboere som ikke har stemmerett på generalforsamlinger, og samtidig styrke dialogen mellom leietakere og styrene. På Sletteløkka er det nylig etablert en velforening som er åpen for alle beboere uavhengig av eie-/leieform, og hvor borettslag og sameier er representert. I henhold til vedtektene skal: «Velforeningen i sitt arbeid bidra til en balansert utvikling ved å arbeide for gode oppvekstsvilkår og bomiljø og bidra til at det tas natur- og miljøhensyn i utviklingen av Sletteløkka. Vellet tar opp, samordner og gjennomfører tiltak til beste for beboerne og velområdet [og …] representerer befolkningen på Sletteløkka overfor kommunen og andre offentlige instanser».

Organisering i nettverk skjer jo i økende grad også på nett. Et søk på Facebook etter stedsspesifikk Facebook-grupper kan si noe om sosiale nettverk i områdene. Facebook-gruppene Livet på Veitvet (1315 medlemmer, 10.02.20) og Vi som bor i Sletteløkka (nylig startet 215 medlemmer, 10.02.20,), organiserer informasjonsflyt og kontakt mellom beboere uavhengig av formelle kanaler. Linderud har ingen tilsvarende nabolagsgruppe på Facebook.

4.4 Oppsummering

Hva hemmer og fremmer deltakelse i bomiljøet?

Fremmer:

 • De fleste trives godt der de bor. Flere omtaler egen blokk som «den beste blokka på feltet».

 • Blokkontakter og bomiljøutvalg bidrar til bedre kommunikasjon mellom beboere og styrene

 • Nabolagsgrupper på Facebook fungerer godt som kommunikasjonsplattform mellom beboere

 • Foreninger som jobber med bomiljørelaterte saker er av stor betydning; for eksempel Sletteløkka Vel og Sletteløkka arrangementer

 • Sosiale arrangementer av og for beboere på tvers av beboergrupper er viktig for sosial tilhørighet og fellesskap

Hemmer:

 • Mange beboere har liten kontakt med andre i nabolaget, og det er lite kontakt mellom nye og gamle beboere

 • Det er få møteplasser inne og ute for uformell kontakt mellom beboere

 • Det er dårlig kommunikasjon og til dels mistillit mellom beboergrupper; sammenfallende skillelinjer knyttet til generasjon, kultur og eieform Sameieformen i mange av boligområdene fører til stor og økende andel utleie og høy flyttehyppighet, noe som bidrar til ustabile bomiljøer

 • Leietakere deltar i liten grad i styr og stell og har liten mulighet for å påvirke prioriteringer og investeringer i eget bomiljø

 • Styrene representerer i liten grad mangfoldet blant beboere og innehar dermed ikke nødvendig språk- eller kulturkompetanse

 • Mange beboere mangler kunnskap og kompetanse om nødvendigheten av å delta og bidra i bomiljøet

 • Leietakere med dårlig helse og lav «boevne» kan skape utrygghet i nabolaget

4.5 Veien videre

Tillit som base for videre arbeid

En god del av utfordringene som viser seg i bomiljøene i innsatsområdene har en tillitsdimensjon, og det vil være viktig i det videre arbeidet å vurdere hvordan tilliten kan styrkes mellom leietakere og eiere; mellom styrene og beboerne; og mellom beboere med ulik kulturbakgrunn og alder. Å legge til rette for at folk blir kjent med naboer, enten ved å ha flere steder å møtes uformelt eller å løse praktiske oppgaver sammen kan bidra i positiv retning.

Møteplasser og bomiljøtiltak

De høye tallene for trangboddhet i våre innsatsområder og beboernes fortellinger om hvordan det preger dagligliv og livskvalitet, understreker behovet for flere åpne møteplasser og fellesskapsarenaer til ulike formål i nærmiljøet.

En gjennomgående tilbakemelding fra beboere er at arrangementer, møteplasser og andre bomiljøtiltak fremmer sosial integrasjon og bedre naboskap. Bydelen vil gjennom veiledning, tilrettelegging og tilskudd støtte opp under initiativer fra borettslag, sameier, velforeninger og beboere som har som mål å skape flere møtepunkter mellom naboer. Bydelen vil for øvrig bidra aktivt til borettslag og sameier i våre innsatsområder kan nyttiggjøre seg erfaringer fra andre steder i Oslo – eller Norge, blant annet knyttet til bomiljøtilskudd.

Leietakerproblematikk

Noen av de boligsosiale og bomiljørelaterte utfordringene som beboere i våre innsatsområder møter er knyttet til det å være leietaker. Bydelen vil jobbe mer systematisk med å bidra til at leietakeres rettigheter og interesser blir bedre ivaretatt, både i møte med utleiere og på arenaer som angår dem. Samtidig er det tydelig at dårlig «boevne» og manglende forståelse for plikter og ordensregler, samt språklige barrierer hos en del av leietakerne bidrar til en forringelse av bomiljøet. Dette er det også behov for å jobbe mer systematisk med. Bydelen vil se på hvordan egne tjenester og kontaktflater mot disse beboerne kan fremme disse målene, og for øvrig inngå samarbeid med andre kompetansemiljøer, som for eksempel Leieboerforeningen, der dette er formålstjenlig.

«Styr og stell» i borettslag og sameier

Mange av tilbakemeldingene fra både styrer og beboere avdekker til dels dårlig kommunikasjon og mistillit mellom styrene og beboere, noe som blant annet kan knyttes til svak representativitet i sammensetning av styrene. Bydelen vil støtte initiativer fra sameiene som kan bidra til bedre representativitet, kommunikasjon og styredrift. Tilbud om organisasjonsutvikling eller arenaer for erfaringsutveksling og samarbeid mellom borettslag og sameier kan være aktuelle virkemidler. Det er avgjørende at slike tiltak oppleves som nyttige og relevante av styrer og generalforsamlinger, og utvikling av eventuelle tiltak og strategier må skje i samarbeid med disse.

Boligutvikling

Ut ifra både NIBR-undersøkelsen (Bolig- og befolkningsutvikling i delbydel Linderud (Kvinge & Johannesen, 2011) og våre lokale funn er det rimelig å anta at flere større leiligheter egnet for store barnefamilier kunne bidratt til å stabilisere boligområdene, ved at flere får mulighet til å bli boende i samme område etter hvert som familiens behov for areal endrer seg. Ved eventuelle nye boligutviklingsprosjekter i eller i tilknytning til disse områdene bør behovet for flere store leiligheter (4-roms eller større) løftes fram som en faktor som kan bidra til å redusere gjennomstrømmingen og hindre at områdene får trekk av «transittområder». Samtidig er det en risiko at kvadratmeterprisen i området vil kunne gi så dyre leiligheter at det vil være utenfor rekkevidde for mange av familiene som i dag bor trangt her.

Plan- og bygningsetaten (2015) gjorde på oppdrag fra Byrådsavdeling for byutvikling en kartlegging og vurdering av områder med potensial for utvikling og fortetting. Linderud-området løftes fram som ett av åtte områder med stort potensial og som anbefales inkludert i en videre avklaring. Både Citycon som eier Linderud senter og Stor-Oslo Eiendom og Fearnley som eier Østre Aker vei 90 (Nedre Linderud) har planer om utvikling av både næring og bolig. Boligbygging i omkringliggende områder som Vollebekk, Rødtvet og Bjerke kan også bidra til en større variasjon i leilighetsstørrelser. Bydelen vil følge utviklingsplanene i alle disse områdene tett, og søke å være i god dialog med utviklere for å bidra til en utvikling som fremmer stabilitet og sosial bærekraft i nye og eksisterende bomiljøer.

Bydelen vil også se på hvordan ulike boligsosiale virkemidler som kommunen rår over kan brukes mer målrettet for å bidra til at flere familier blir boende lengre i områdene.