Forord

Bydel Bjerke har gjennom 2018 og 2019 gjennomført en stedsanalyse som skal danne kunnskapsgrunnlag og lokal forankring av nærmiljøprogrammet i Groruddalssatsingen (2017-2026). Totalt ca. 1300 personer i innsatsområdene Linderud, Veitvet og Sletteløkka har bidratt med innspill gjennom ulike kanaler for kvantitativ og kvalitativ datainnsamling.

Bydelen har valgt å koordinere, innhente og bearbeide mye av materialet selv. I tillegg har flere eksterne leverandører bidratt med delleveranser på områder bydelen ikke selv besitter kompetanse og for å sikre et utenfra-blikk på bydelens egen virksomhet.

Stedsanalysen viser at folk trives godt i områdene og er engasjert i et nærmiljø som har mange gode kvaliteter. Samtidig er en fellesnevner for områdene som omfattes av stedsanalysen utfordringer knyttet til demografi og levekår, sysselsetting, boforhold, fysisk nærmiljø, trafikk, trygghet, møteplasser, sosialt liv og deltakelse.

Gjennom tjenestene jobber bydelen med å møte levekårsutfordringene, mens gjennom nærmiljøarbeidet jobber vi med å styrke lokalsamfunnets evne til å løse lokale nærmiljøutfordringer. Sterke sosiale nettverk og fellesskap gjennom velfungerende felles arenaer skaper gode lokalsamfunn. Gode lokalsamfunn gir bedre livskvalitet og folkehelse. 

Stedsanalysen fungerer som en oppstartsanalyse som framtidige resultater kan måles mot og et kunnskapsgrunnlag som skal understøtte nye prosjekter og retningsvalg. Ettersom bydelen selv har gjennomført mye av innsamling og bearbeiding av data, har mange av funnene og konklusjonene allerede lagt grunnlag for tiltak og prosjekter, bl.a. i programplanen 2020 vedtatt i bydelsutvalget

Tusen takk til alle beboere på Linderud, Veitvet og Sletteløkka som har delt sine innspill og erfaringer, og til alle som på ulike vis har bidratt til denne rapporten!

Bovild Tjønn

Bydelsdirektør