Kilder

Civic Systems Lab (2015) Designed to Scale: Mass participation to build resilient neighbourhoods. Hentet fra: https://www.academia.edu/2640344

Civitas (2008). Stedsanalyse Veitvet – Sletteløkka.
Oslo: Bydel Bjerke

Guttu, J. (2003). Den gode boligen: Fagfolks oppfatning av boligkvalitet gjennom 50 år. (Avhandling nr. 11). Oslo: AHO.

Guttu, J., Havnen, E. & Koppen, G. (2008). Kartlegging av boligmassen i Groruddalen: En GIS-basert oversikt. NIBR-rapport 2008:7. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning.

Forskrift om utlån og utleie av skoler mv. Oslo (2005).
Forskrift om utlån og utleie av skoler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner i Oslo kommune. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2005-07-19-933

Forsvarsbygg (2019). Linderud Leir Planforslag til politisk behandling Detaljregulering med konsekvensutredning. Hentet fra: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2018041659&fileid=7826950

Hauge, Å. L., Mellegård, S. & Amundsen, K. H. (2011).
Beslutningsprosesser i borettslag og sameier. Oslo: SINTEF akademisk forlag.

Johannessen, K., & Kvinge, T. (2011). Bolig- og befolkningsutvikling i delbydel Linderud. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning. Hentet fra: http://hdl.handle.net/20.500.12199/2262

Meld. St. 10 (2018–2019) (2018). Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig. Oslo: Kulturdepartementet.

Norsk institutt for by- og regionforskning (2019). Kultur og frivillighet i Groruddalen – en aktørkartlegging. NIBR-rapport 2019:1. Oslo: OsloMet

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring & Korus (2018). Ung i Oslo 2018. (NOVA rapport 6/18). Oslo: OsloMet

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring & Korus (2019). Ungdata junior Byde l Bjerke 2019. Oslo: OsloMet & Velferdsetaten. (Data knyttet til den enkelte skole er hentet fra upublisert materiale fra denne undersøkelsen.)

Oslo idrettskrets (2018). Medlemstall i idrettslag i Bydel Bjerke per 31.12.2018. Oslo: Oslo idrettskrets

Oslo kommune, byantikvaren (2012). Kulturhistorisk stedsanalyse Linderud. Oslo: Byantikvaren i Oslo.

Oslo kommune, Bydel Bjerke (2019). Årsaker til sen barnehagestart. Oslo: Bydel Bjerke

Oslo kommune, Bydel Bjerke (2017). Innbyggerundersøkelse.
Oslo: Bydel Bjerke (upublisert materiale)

Oslo kommune & Departementene (2016).
Programbeskrivelse for Groruddalssatsingen 2017-2026. Oslo: Oslo kommune

Oslo kommune, Helseetaten (2016). Oslohelsa:
Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorene. Oslo: Helseetaten.

Oslo kommune (2020). Skoleinntaksgrenser: Hentet 01.03.2020 fra https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoleoversikt-og-skoletilhorighet

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten (2016).
Vollebekk Veiledende plan for det offentlige rom (VPOR). Hentet fra: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2017066739&fileid=8252575

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten (2018). Østre Akervei 90 m.fl., Veitvet – Plan – og bygningsetatens område- og prosessavklaring til oppstartsmøte. Hentet fra: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2017169943&fileid=7631670

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten (2019).
Planprogram med veiledende plan for offentlige rom for Rødtvet: Forslag til politisk behandling. side 24. Hentet fra: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201703895

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten (2020)
Reguleringskart. Hentet fra: https://od2.pbe.oslo.kommune.no/kart/

Oslo kommune, Utdanningsetaten (2019).
Skolebehovsplanen 2019 – 2028. Hentet fra: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skolebehovsplanen

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten (2015).
Muligheter for ny byutvikling i Oslos drabantbyer. Hentet fra: http://terra2.pbe.oslo.kommune.no/dlfilprod3/dir27/sub27%5Ceqpvdxxx.pdf

Citycon eiendom Linderud AS, Civitas & Lala Tøyen (2020).
Linderud senter: Erich Mogensønsvei – Forslag til Byplangrep. Hentet fra: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2020009081&fileid=8867811

Statistisk sentralbyrå (2019). Statistikkgrunnlag bearbeidet av Insam AS, 2019

Statsbygg & Asplan Viak (2020). Bestilling av oppstartsmøte for Trondheimsveien 371 m.fl.: Prinsippskisse. Hentet fra: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202000560

Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: the collapse and revival of American community. New York: Simon & Schuster.

Ruud, M. E., Brattbakk, I., Røe, P. G., Vestby, G. M., & Bettum, L. C. (red). (2007). Sosiokulturelle stedsanalyser: Veileder. Oslo: Akershus fylkeskommune.

Schiefloe, P. M. (1985). Nærmiljø i bysamfunnTrondheim:
Universitetsforlaget. Doi: https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014111108225

Uittenbogaard, C. (2020). Safety and the connection to placemaking. Stockholm: The Safer Sweden Foundation. Hentet fra: http://www.tryggaresverige.org/

Ødegård, G., Loga, J., Steen-Johnsen, K. og Ravneberg, B. (2014). Fellesskap og forskjellighet. Integrasjon og nettverksbygging i flerkulturelle lokalsamfunn. Oslo: Abstrakt Forlag AS.

Østerberg, D. (1977). Sosiologiens nøkkelbegreper. Oslo:
Cappelen Akademisk Forlag.

Aarsæther, N. (2016). Lokalsamfunn – mot alle odds? I Haugen, M., S., & Villa, M. (red.), Lokalsamfunn (s. 134-150) Oslo: Cappelen Damm AS.

Aas, G., Runhovde, S. R., Strype, J. & Bjørgo, T. (2010).
Trygghet i det offentlige rom: i åtte norske kommuner og bydeler. Oslo: Politihøgskolen.

Upublisert materiale produsert for analysen:

Byantropologene (2019). Folk og Steder: Antropologisk nærmiljøstudie av Linderud, Veitvet og Sletteløkka. Oslo: Byantropologene og Habeo

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (2019).
Dekningsgrader grunnkrets/delbydel.

Byverkstedet (2018). Rapport om praktisk medvirkning som metode for økt eierskap og engasjement hos elever på Linderud skole.

Berg, M. (2018). Forstudie til stedsanalyse: nærmiljøkvaliteter, barrierer og forbindelser på Linderud, Veitvet og Sletteløkka.

Bydel Bjerke (2019). Bylivsstudie: Linderud, Veitvet, Sletteløkka: Samlet rapport av tre kartlegginger.

Insam AS (2019). Kvantitativt grunnlag for stedsanalyse:
SSB data bearbeidet og analysert.

Lala Tøyen og Habeo (2019). Romlig Analyse: Linderud, Veitvet, Sletteløkka.

Leieboerforeningen (2019). Den beste blokka på feltet:
En antropologisk beboerundersøkelse om tilhørighet, eierskap og nabolagsidentitet på Linderud.

Opinion (2019). Innbyggerundersøkelse Bydel Bjerke:
Linderud og Veitvet delbydeler.